Kadett

Ønsker du informasjon om hvordan du blir kadett? Skal du begynne på, eller er du allerede student ved en maritim fagskole, høgskole eller et universitet, og vil vite mer om kadettiden eller Webcadet? Uansett - her er du på rett plass

Hva er en kadett?

En kadett har enten fullført 3 års bachelorgrad eller 2 år på fagskole i nautikk eller marinteknisk drift. Dette kvalifiserer til å seile ut som kadett for å tjene opp fartstid og løse oppgaver i kadettboken.

Opptjening av fartstid kan begynne når du har bestått teori til minimum D5 eller M4.

Minimum 120 dager av fartstiden din må være fullført etter endelig utstedt vitnemål. Du er selv ansvarlig for at dette blir fulgt.

Studenter som går marinteknisk drift på USN, Campus Vestfold må fullføre et verkstedkurs i 7.semester før de kan begynne å opptjene kadettid. Studenten kan likevel seile mellom skoleårene for å få erfaring.

Før du begynner som kadett:

Går du på teknisk fagskole, høyskole eller universitet og ønsker å søke deg kadettplass, så registrer deg som kadett i webcadet via www.webcadet.no og «Registrer deg som kadett».

Det er kostnadsfritt å registrere seg, men du får en «read only» tilgang inntil du har betalt engangsavgiften.

Rederiene bruker Webcadet som en søkeportal til å finne ledige og aktuelle kadetter, derfor er det viktig å holde profilen oppdatert på disse punktene:

 • Vitnemål fra fagskole/universitet/høgskole (Mellom studieårene, anbefales at karakterutskrift for fullført studieår legges ved)
 • Fagbrev eller verkstedkurs
 • Kursbevis, sertifikater, helseattest osv
 • CV
 • Andre dokumenter som kan være med på å styrke din søknad

Vedleggene bør navngis og legges ved hver for seg! Du er selv ansvarlig for å laste opp alle relevante dokumenter i Webcadet og hele tiden ha profilen din oppdatert.

Jeg har fått kadettplass! Hva nå?

Så snart du har fått arbeidsavtale, må du laste den opp på profilen din i Webcadet, før du melder fra til konsulent, som så vil knytte deg opp til aktuelt rederi. Du trenger ikke være mønstret som kadett for å ta i bruk Webcadet, men du skal ha en avtale om at du får kadettopplæring om bord.

Dokumenter du MÅ laste opp på din profil i Webcadet

 • Arbeidsavtale
 • Fagbrev
 • Vitnemål fra fagskole/høgskole
 • Sommerkadett med kun fullført 1. år skal legge ved karakterutskrift

NB! Du kan opparbeide kadettid hvis du har stryk i ett fag, men de siste 120 fartstidsdager må bli opptjent etter utstedt vitnemål.

Les nøye igjennom brukermanualen! Du finner brukermanualen her, eller du kan kontakte konsulent i Maritim Opplæring for å få den tilsendt.

Formidling av kadettplasser

Maritim Opplæring formidler kun kadettplasser til de av våre medlemsrederier som ber om det. Vi ber derfor alle som søker kadettplass om å registrere seg i Webcadet da våre medlemsrederier bruker Webcadet når de ser etter nye kadetter. Du kan også kontakte Maritim Utdanning her.

Når jeg kommer om bord

Det er viktig at du følger opp Webcadet når du er om bord. Det er spesielt viktig at du registrer skipsperiode hver gang du mønstrer på, dvs. skip, instruktør og evt. Assessor hvis du har en om bord. Deretter fullfører du «Skipsfamiliarisering» (dette gjennomføres for hvert nye skip du er på).

Hver tur må legges inn med startdato, hjemreisedato og det totale antall timer du har jobbet i perioden. Sør for å besvare minst én oppgave for hver skipsperiode.

Skipsfamiliarisering

Vi anbefaler at du gjør «Skipsfamiliarisering» så snart som mulig, og får denne godkjent av instruktør innenfor perioden.

Eksempelvis betyr dette at om du legger en periode om bord fra 1. februar til 19. februar, vil instruktør ha mistet tilgang til din profil 20. februar.

Det skal gjennomføres skipsfamiliarisering for hvert skip du er om bord på. Skipsfamiliariseringen følger båten og ikke deg som kadett. Intern familiarisering om bord regnes ikke som skipsfamiliarisering i Webcadet.

Alle oppgaver skal besvares, ingen unntak! Det er ikke laget en bok for hvert av de ulike segmentene innenfor det maritime; dvs. en bok for cruise, en bok for tank osv. Hvis det er oppgaver boken spør om, som ikke kan løses om bord fordi skipet har ikke det aktuelle utstyret, må du få en teoretisk innføring i emnet. Du kan da besvare oppgaven slik: «Dette utstyret har vi ikke om bord, men har fått en teoretisk innføring i emnet», og så kommer løsningen.

Merk: besvarelser som: «N/A», «ikke aktuell for min fart», «har ikke om bord» og lignende vil ikke bli godkjent. Det er ditt ansvar som kadett å sørge for at alle oppgavene blir besvart.

Krav til skip, fartstid og instruktør i kadettiden

Skip
Dekkskadett:
Skipet må minimum være 15 meter langt.

Maskinkadett:
Skipet må ha et fremdriftsmaskineri på minimum 750 kw. Sjøfartsdirektoratet har gått bort fra krav om fartsområde, men det kreves kvalifisert instruktør om bord.

Fartstid

 • Det generelle fartstidskravet til kadetter er minimum 360 dager. Du kan få dette redusert til minimum 180, om du har følgende:
  • fagbrev som matros eller fisker for dekkskadetter, eller
  • fagbrev som skipsmotormekaniker for maskinkadetter, eller
  • fullført verkstedkurs i 7. semester fra Universitetet i Sørøst Norge, Campus Vestfold

Hvis du tilfredsstiller et av de tre overnevnte kriterier, må du sende kopi av dette eller annen bekreftelse på mail til opplæringskontoret eller selv laste opp på profilen din, så vil redusere fartstiden din i Webcadet. Laster du opp selv, må du informere Maritim Opplæring om det.

 • Etter avlagt siste eksamen på første året, har du mulighet til å kunne opparbeide deg totalt 60 dager fartstid.
 • I 2015 kom Sjøfartsdirektoratet med et rundskriv om opplæringsstillinger i fartsområde 1 og 2 for dekkskadetter. Det er nå mulig å gjennomføre deler av kadettiden i disse områdene. Blant annet må følgende vilkår være oppfylt:
  • Av den totale opplæringstiden må minimum en sjettedel gjennomføres på «sjøgående skip». Det vil si at en kadett fra fagskolen trenger 1 måned for å fullføre, mens en kadett fra høyskole/universitet trenger 2 måneder.
  • Før man starter skal det foreligge en opplæringsplan som viser hvilke deler av Webcadet man kan gjennomføre om bord. Rederiet skal utarbeide planen sammen med kadetten og eventuelt instruktør/assessor. Planen må godkjennes av Maritim Opplæring før det gis tilgang til Webcadet.

Instruktør og assessor

Instruktør:

 • Instruktør skal inneha samme eller høyere sertifikat som det kadetten skal søke ut, altså Dekk: D3 eller høyere. Maskin: M4 eller høyere.
 • Sertifikatet skal være lastet opp på profilen til instruktøren.

Assessor:

 • Assessor skal inneha for Dekk: Fiskeskipper klasse A, minimum D3 eller høyere og Maskin: M4 eller høyere, samt minst 12 måneders relevant fartstid med gyldig kompetansesertifikat. I tillegg assessorsertifikat.
 • Begge sertifikatene skal være lastet opp på profilen til assessor.

Selv om du har oppnådd nødvendig fartstid, skal alle oppgaver være fullført og signert av instruktør og assessor, samt at skipsfamiliarisering er godkjent av instruktør og fartstid er godkjent av rederi.

Hva tjener jeg som kadett?

Som kadett blir du lønnet etter avtalen mellom Norges Rederiforbund, Norges Sjøoffisersforbund og Norges Maskinistforbund. Denne er for øyeblikket litt i underkant av kr. 15000 basert på 8 timers dager, 48 timer pr uke. Alt pålagt arbeid utover avtalt arbeidstid regnes som overtid og skal lønnes deretter. Overtid skal avtales. Du kan delta i frivillig jobb, men dette blir ikke lønnet. Frivillig jobb kan trekkes fra på fartstiden.